Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
NINH THUẬN: TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ VI NĂM 2020 - 2021.

 Thực hiện Công văn số 229/LHHVN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 – 2021) và Quyết định số 1145/QĐ-UBND, ngày 15/7/2020, của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021); Kế hoạch số 107/KH-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban Tổ chức về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2020 – 2021;

Sáng ngày 09/10/2020, Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021) được diễn ra trong bối cảnh toàn thể cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân, mọi thành phần kinh tế, hướng các hoạt động của toàn dân vào các công việc cống hiến những ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ hữu ích cho xã hội.

Đất nước ta nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đang bước vào thế kỷ XXI với những vận hội và thách thức mới của sự hội nhập quốc tế và tiếp cận nền kinh tế tri thức, đồng thời tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trong nước và quốc tế. Ninh Thuận là một tỉnh có xuất phát điểm thấp, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản, thủy lợi... còn nhiều mặt hạn chế. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của địa phương vẫn còn thiếu so với nhu cầu của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để từng bước khắc phục các thách thức và khó khăn đó UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng các Sở ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (năm 2020-2021), mục đích của Hội thi là nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân đầu tư nghiên cứu các công trình khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát huy hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu hưởng ứng Hội thi có đại diện 2 đơn vị: Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động tỉnh và 01 cá nhân ông Nguyễn Phương là tác giả đạt giải Nhì và giải Khuyến Khích trong Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019), đại diện các tập thể phát biểu hưởng ứng với tinh thần sôi nổi và khí thế mới.

 Thông qua Hội thi sẽ phát hiện được công trình mới trong lao động sáng tạo và tạo điều kiện cho những sáng chế trong tỉnh phát huy hết mọi khả năng của tổ chức, cá nhân vào việc phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực giải quyết các yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất đang đặt ra của nền kinh tế tỉnh nhà và đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật của cả nước./.

                                                                      Phạm Châu Hoành – TTK LHH Ninh Thuận

Ông Bùi Văn Kỳ-PGĐ Sở y tế phát biểu kinh nghiệm triển khai Hội thi trong ngành y tế

 

 

                  Ông Nguyễn Phương (nông dân) phát biểu hưởng ứng Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận

                                                                  lần thứ VI (2020-2021)

 Thực hiện Công văn số 229/LHHVN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 – 2021) và Quyết định số 1145/QĐ-UBND, ngày 15/7/2020, của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021); Kế hoạch số 107/KH-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban Tổ chức về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2020 – 2021;

Sáng ngày 09/10/2020, Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021) được diễn ra trong bối cảnh toàn thể cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân, mọi thành phần kinh tế, hướng các hoạt động của toàn dân vào các công việc cống hiến những ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ hữu ích cho xã hội.

Đất nước ta nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đang bước vào thế kỷ XXI với những vận hội và thách thức mới của sự hội nhập quốc tế và tiếp cận nền kinh tế tri thức, đồng thời tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trong nước và quốc tế. Ninh Thuận là một tỉnh có xuất phát điểm thấp, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản, thủy lợi... còn nhiều mặt hạn chế. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của địa phương vẫn còn thiếu so với nhu cầu của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để từng bước khắc phục các thách thức và khó khăn đó UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng các Sở ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (năm 2020-2021), mục đích của Hội thi là nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân đầu tư nghiên cứu các công trình khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát huy hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu hưởng ứng Hội thi có đại diện 2 đơn vị: Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động tỉnh và 01 cá nhân ông Nguyễn Phương là tác giả đạt giải Nhì và giải Khuyến Khích trong Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019), đại diện các tập thể phát biểu hưởng ứng với tinh thần sôi nổi và khí thế mới.

 Thông qua Hội thi sẽ phát hiện được công trình mới trong lao động sáng tạo và tạo điều kiện cho những sáng chế trong tỉnh phát huy hết mọi khả năng của tổ chức, cá nhân vào việc phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực giải quyết các yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất đang đặt ra của nền kinh tế tỉnh nhà và đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật của cả nước./.

                                                                      Phạm Châu Hoành – TTK LHH Ninh Thuận

Ông Bùi Văn Kỳ-PGĐ Sở y tế phát biểu kinh nghiệm triển khai Hội thi trong ngành y tế

 

 

                  Ông Nguyễn Phương (nông dân) phát biểu hưởng ứng Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận

                                                                  lần thứ VI (2020-2021)

 

Thực hiện Công văn số 229/LHHVN, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 – 2021) và Quyết định số 1145/QĐ-UBND, ngày 15/7/2020, của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021); Kế hoạch số 107/KH-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Ban Tổ chức về Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2020 – 2021;

Sáng ngày 09/10/2020, Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020– 2021) được diễn ra trong bối cảnh toàn thể cán bộ, công chức, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân, mọi thành phần kinh tế, hướng các hoạt động của toàn dân vào các công việc cống hiến những ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ hữu ích cho xã hội.

Đất nước ta nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng đang bước vào thế kỷ XXI với những vận hội và thách thức mới của sự hội nhập quốc tế và tiếp cận nền kinh tế tri thức, đồng thời tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trong nước và quốc tế. Ninh Thuận là một tỉnh có xuất phát điểm thấp, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản, thủy lợi... còn nhiều mặt hạn chế. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của địa phương vẫn còn thiếu so với nhu cầu của công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để từng bước khắc phục các thách thức và khó khăn đó UBND tỉnh đã giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cùng các Sở ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (năm 2020-2021), mục đích của Hội thi là nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của toàn dân đầu tư nghiên cứu các công trình khoa học kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát huy hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu hưởng ứng Hội thi có đại diện 2 đơn vị: Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động tỉnh và 01 cá nhân ông Nguyễn Phương là tác giả đạt giải Nhì và giải Khuyến Khích trong Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019), đại diện các tập thể phát biểu hưởng ứng với tinh thần sôi nổi và khí thế mới.

 Thông qua Hội thi sẽ phát hiện được công trình mới trong lao động sáng tạo và tạo điều kiện cho những sáng chế trong tỉnh phát huy hết mọi khả năng của tổ chức, cá nhân vào việc phát triển khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực giải quyết các yêu cầu cấp thiết của thực tiễn sản xuất đang đặt ra của nền kinh tế tỉnh nhà và đóng góp vào sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật của cả nước./.

                                                                      Phạm Châu Hoành – TTK LHH Ninh Thuận

Ông Bùi Văn Kỳ-PGĐ Sở y tế phát biểu kinh nghiệm triển khai Hội thi trong ngành y tế

 

 

                  Ông Nguyễn Phương (nông dân) phát biểu hưởng ứng Hội thi STKT tỉnh Ninh Thuận

                                                                  lần thứ VI (2020-2021)

 

Hoành
Số lượt đọc: 1016 - Ngày cập nhật: 19/10/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software