Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
Báo cáo sau Đại hội LHH Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025

 

    UBND TỈNH NINH THUẬN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

     Số:  93 /BC-LHH                           Ninh Thuận, ngày 18 tháng 8 năm 2020.

    V/v Báo cáo kết quả Đại hội.

 

                                 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

 

Căn cứ Công văn số 4218-CV/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Công văn số 4208/UBND-KTTH ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Công văn số 2483/UBND-VXNV  ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận v/v thống nhất nhân sự tham gia Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025;

Ngày 13/8/2020 Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành LHH tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm tra LHH tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

- Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019  và phương hướng hoạt động của LHH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH LHH nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 Ủy viên (Danh sách kèm theo). BCH đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 05 người, bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó chủ tịch, Tổng thư ký; bầu Ban kiểm tra gồm: 03 thành viên và Trưởng ban Kiểm tra (Danh sách kèm theo).

- Thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm theo).

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả Đại hội với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và đề nghị xem xét, quyết định.

Hồ sơ gửi kèm:

-         Danh sách BCH LHH nhiệm kỳ 2020-2025;

-         Danh sách BTV, Ban Kiểm tra;

-         Nghị quyết Đại hội.

 

Nơi nhận:                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như trên; LHHVN(b/c);                                                       CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ;

- Các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo TU,

- Các UV BCH LHH (gửi email),                                                   (Đã ký)

- Lưu VT-LHH.

 

 

                 Lê Kim Hùng

Phạm Châu Hoành
Số lượt đọc: 165 - Ngày cập nhật: 26/08/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software