Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
Thể lệ cuộc thi 2020

 

  UBND TỈNH NINH THUẬN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   SÁNG TẠO DÀNH CHO

TTN, NĐ TỈNH LẦN THỨ 14                                        

             Số: 14/QĐ-BTC                                  Ninh Thuận, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020

 
 
 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ 14 NĂM 2020

 

Căn cứ công văn số 946/LHHVN-VIFOTEC ngày 09/12/2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm  2019 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 101/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc Quy định một số nội dung và mức chi đối với các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020;

Xét đề nghị của Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên,  nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020, gồm 12 Điều.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Ông, Bà trong Ban tổ chức Cuộc thi và các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG BAN

 - Như Điều 3;                                                                   

 - Lưu: VT.                                                                         

 

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                Lê Kim Hùng

                                                       KIÊM CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

   

   UBND TỈNH NINH THUẬN

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

    SÁNG TẠO DÀNH CHO

 TTN, NĐ TỈNH LẦN THỨ 14

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 

 

 

                                                                                                                       

THỂ LỆ

 CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

 TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ 14 NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /QĐ-BTC, ngày 11 /02 /2020 của Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên,  nhi đồng tỉnh Ninh Thuận

 lần thứ 14 năm 2020)

 
 
 

 

 

          Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

          Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 14 năm 2020 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ  vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

          Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.

          Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh nhà phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài/giải pháp sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài/giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020.

          Điều 2. Ban tổ chức và Tổ Thư ký

          1. Ban tổ chức: Theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho TTN, NĐ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020

          2. Tổ Thư ký: Theo Quyết định số 10/QĐ-BTC ngày 05/02/2020 của Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 năm 2020 về việc thành lập Tổ thư ký Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN, NĐ toàn tỉnh lần thứ 14 năm 2020. 

          Điều 3. Lĩnh vực dự thi.

          Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

          1. Đồ dùng dành cho học tập;

          2. Phần mềm tin học;

          3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

          4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

          5.  Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

          Điều 4. Đối tượng tham gia dự thi.

          Tất cả các thanh thiếu niên nhi đồng trong địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 6 tuổi đến 19 tuổi đều có quyền tham gia dự thi (các em có ngày sinh từ 31/7/2001 đến 31/7/2014).

          Khuyến  khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tích cực tham gia.

          Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đề tài/giải pháp dự thi.

          1. Các mô hình, đề tài/giải pháp dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, không sao chép, có khả năng áp dụng vào thực tế.

          2. Đề tài/giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

          3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, robot, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực được nêu tại Điều 3 của Thể lệ này;

          Không được sử dụng các vật tư là rác thải y tế, vật liêu có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng, môi trường.

          4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

          5. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10 kg thì gửi cho Ban tổ chức, nếu kích thước mô hình, sản phẩm lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng hơn 10 kg  được gửi bằng video clip (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành của sản phẩm).

          Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

          1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.

          2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đầu tiên có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất).

          3. Người dự thi có quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

          4. Người dự thi phải nộp đầy đủ hồ sơ dự thi .

          5. Người dự thi có thể tham gia nhiều đề tài/giải pháp dự thi.

          Điều 7. Hồ sơ dự thi.

          Hồ sơ dự thi phải làm 02 bộ hồ sơ; mỗi bộ gồm có:

          1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi theo mẫu quy định của Ban tổ chức.

          2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

          3. Bản thuyết minh đề tài/giải pháp dự thi, cần trình bày rõ ràng, không tẩy xóa theo nội dung ghi theo Phiếu đăng ký dự thi.

          4. Ảnh: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4cm x 6cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau tấm ảnh.

          5. Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân của người dự thi.

          Điều 8. Thời gian tổ chức

          - Thời gian: Từ  tháng 01/2020 đến tháng 6/2020;

          - Phát động Cuộc thi: Tháng 02/2020;

          - Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/5/2020 (tính theo dấu bưu điện);

          - Tổ chức Tổng kết và trao giải: Tháng 6/2020.

          Điều 9. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

          Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Số 34, đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.825568; Fax: 02593.822726. Email: lhhninhthuan@gmail.com

          Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ trả lại sau khi Cuộc thi kết thúc nếu người dự thi có yêu cầu.

          Điều 10. Giải thưởng

          - Giải đặc biệt: Tiền thưởng 15.000.000 đồng/giải (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng: 01 giải.

          - Giải nhất: Tiền thưởng 10.000.000 đồng/giải (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 02 giải.

          - Giải nhì: Tiền thưởng  7.000.000 đồng/giải (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 05 giải.

          - Giải ba: Tiền thưởng 5.000.000  đồng/giải  (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 10 giải.

          - Giải khuyến khích: Tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải (kèm theo Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 10 giải.

          - Khen thưởng tập thể: Tiền thưởng 840.000 đồng/tập thể (kèm theo Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 03 tập thể.

          Nếu giải pháp đạt giải có nhiều tác giả tham gia (không quá 5 người) thì Giấy khen dành cho giải pháp sẽ được cấp riêng cho các cá nhân đồng tác giả và có giá trị như nhau, tiền thưởng của giải được chia cho các cá nhân đồng tác giả, Cup lưu niệm được giao cho thí sinh có tỷ lệ phần trăm đóng góp cao nhất trong đề tài dự thi .

          Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có khen thưởng (giấy khen, tiền thưởng) cho: Các tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi; Đơn vị tích cực vận động có nhiều giải pháp dự thi và đạt hiệu quả cao.

          Đối với các tác giả có giải pháp đạt giải cao (giải nhất, nhì), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào “Phát huy Sáng kiến kỹ thuật của Tỉnh năm 2020”.

          Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

          Khi các mô hình, sản phẩm dự thi đạt giải cao có khả năng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…). Ban tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

          Điều 12. Điều khoản thi hành

          Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra Quyết định ban hành.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý thì Ban Tổ chức sẽ tổng hợp góp ý, xem xét, sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế./.

                                                                             TRƯỞNG BAN

 

 

 

 Lê Kim Hùng

                                                              CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Hùng
Số lượt đọc: 155 - Ngày cập nhật: 13/02/2020
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: SỐ 34,ĐƯỜNG 16/4, TP.PR-TC, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 068.3825568

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LHH NHIỆM KỲ II ( 2014-2019 )

 

STT

HỌ

TÊN

Năm sinh

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, cơ quan

Chức vụ BCH

Số ĐT

01

Phạm Văn

A

1952

X

Cử nhân Luật

Chủ tịch Hội Luật gia,

 

PCT, UVTV, TB KiểmTra

0982.841952

02

Lê Trần

An

1962

Không

CĐ nông nghiệp

PCT Hội Làm vườn

UV BCH

0918.352065

03

Phạm Thanh

Bình

1972

X

Cử nhân Kinh tế

PGĐ Trung tâm KC và XTTM , UV BCH HH Nho

UV BCH

0913.882825

04

Phan Tấn

Cảnh

1971

X

Kỹ sư Xây dựng

GĐ Sở XD, Chủ tịch Hội XD

UV BCH

0913.709897

05

Huỳnh Cao

Đài

1959

X

Thạc sĩ Kinh tế

Phó Giám đốc Sở Tài chính

UV BCH, UV Ban KT

0913.882098

06

Thái Đức

Dũng

1953

X

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Trưởng khoa KTDL trường TC Việt Thuận

UV BCH

0902.175475

07

Châu Thị Thanh

1977

X

Th sĩ QLHCC, CN kinh tế,CN Anh văn

Giám đốc Sở Nội vụ

UV BCH

0949.973199

08

Huỳnh Xuân

Hải

1963

X

Cử nhân Xây dựng Đảng

PP Đoàn thể & các Hội, Ban DV Tỉnh ủy

UV BCH

0984115175

09

Trịnh Minh

Hoàng

1979

x

Thạc sĩ Lâm Sinh

PGĐ Sở NN&PTNT

UV BCH

0908.172247

10

Phạm Châu

Hoành

1954

X

Cử nhân Sinh học

TTK kiêm CVP LHH

TTK, UVTV

0913.641324

11

Lê Chí

Hùng

1958

X

Cử nhân Kinh tế

PGĐ  Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp NT, PGĐ Tr tâm Dưỡng sinh

UV BCH

0913.930211

12

Lê Kim

Hùng

1960

X

Kỹ sư Cơ khí , Cử nhân Hành chánh

GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch LHH

Chủ tịch, UVTV

0913.930362

13

Trần Tuấn

Hùng

1946

X

Dược sĩ CK 1

Chủ tịch Hội Dược học

 

UV BCH

0913.930463

14

Dương Ngọc

Hưng

1955

X

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch Hội Tin học.

UV BCH

0982.892222

15

Phạm Thanh

Hưng

1980

X

Cử nhân Quản lý Dự án

Phó phòng QLCNCN Sở KH&CN

UV BCH

0944.363797

16

Huyền

1972

X

CN Hành chính, Kỹ sư QLĐĐ

PGĐ Sở TN&MT

UV BCH

0913.646084

17

Bùi Văn

Kỳ

1964

X

Dược sĩ CK 1

Phó Giám đốc Sở Y tế

 

UV BCH, UV Ban KT

0913.882247

18

Đỗ Hồng 

Kỳ

1959

X

CN kinh tế kỹ thuật

PCT Hội Nông dân tỉnh

UV BCH

0909.980107

19

Huỳnh Văn

Lâu

1959

X

Cao học Vật lý

Phó Ban TG Tỉnh ủy

UV BCH

0918.560521

20

Bùi Văn

Lộc

1960

X

Cử nhân TDTT

PGĐ Sở VH, TT&DL

UV BCH

0683.520088

21

Trần Đình 

Minh

1963

X

Kỹ sư Xây dựng

GĐ Công ty TNHH SX-TM&XD Nam Thành

UV BCH

0903616205

22

Nguyễn Thị

Nhàn

1965

X

Cử nhân Điều dưỡng

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

UV BCH

0945.204093

23

Lê Văn

Phong

1966

X

Cử nhân chính trị

PCT UB MTTQVN tỉnh

UV BCH

0913.930303

24

Lương Hồng

Sơn

1956

X

Cử nhân Toán

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

UV BCH

0913.882153

25

Nguyễn Đức

Thanh

1962

X

Cử nhân Kinh tế

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UV BCH

 

0168.4733255

26

Đỗ Trung

Thu

1950

X

Cao học Hóa học

PCT Thường trực LHH

PCT TT LHH, UVTV

0913.785587

27

Lê Trọng

Tình

1957

X

Tiến sĩ Nông nghiệp

Phó Viện trưởng Viện NCCB &PTNN Nha Hố

UVTV

0913.162731

28

Đào Ngọc

Toại

1947

x

Kỹ sư Thủy lợi

Giảng viên ĐH Thủy lợi, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Hoàng Long

UV BCH

0913.930330

29

Võ Đức

Triều

1968

X

Kỹ sư Trắc địa

Giám đốc Sở GTVT

 

UV BCH

0913.764802

30

Trần Quang 

Truyền

1982

X

Cử nhân Toán Tin

PCT Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

UV BCH

0949966275

31

Bùi Đức

1961

X

Tiến sĩ QLGD

HT Trường CĐ nghề Ninh Thuận

UV BCH

0913.882206

32

Lê Anh

Tuấn

1963

X

Tiến sĩ  Toán

PHT phụ trách Trường CĐSP, PHT Phân hiệu ĐHNL Ninh Thuận

UV BCH

0918.441567

33

Vũ Minh

Tuyên

1959

X

Thạc sĩ Kinh tế

PGĐ Sở KH&ĐT

UV BCH

0913.117972

34

Bùi Thị Anh

Vân

1960

X

Thạc sĩ Nông nghiệp

PGĐ Sở NN&PTNT, Chủ tịch Hội Nghề Cá

UV BCH

0913.646052

35

Lê Ngọc

Vân

1955

X

Cao đẳng

PCT Hội Đông Y

UV BCH

0958.108949

                   

 

 

Designed by  Ninh Thuan Software