Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY NINH THUẬN LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH.

Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; Ban tổ chức tỉnh ủy; Ban tuyên giáo; Văn phòng tỉnh ủy.

            Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến hoạt động Hội; kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

            Qua ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự buổi làm việc, đ/c Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có kết luận sau:

1.      Thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội thành viên, tập hợp và phát triển hội viên. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN được triển khai; tham gia tư vấn, phản biện các đề án, dự án của tỉnh … Hoạt động nghiên cứu khoa học đã triển khai một số đề tài. Công tác thi đua đua khen thưởng, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện tốt; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến lực lượng trí thức trong các hội thành viên.

2.      Ghi nhận kết quả đạt được trên, cần lưu ý một số hạn chế, đó là: chưa làm tốt chức năng tập hợp.phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong tỉnh, một số hội thành viên hoạt động không hiệu quả. Công tác tư vấn, phản biện tham gia còn ít. Đảng đoàn chưa thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội thành viên.

3.      Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

-         Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ứng dụng và phát triển công nghệ; thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện các dự án, đề án quy mô cấp tỉnh.

-         Đổi mới phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh.

-         Tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, chủ động tạo nguồn lực tài chính cho hoạt động Liên hiệp hội và các hội thành viên.

-         Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng đoàn tại đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ , hội viên.

4.      Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và gắn kết với các hội thành viên.

5.      Kiện toàn Đảng đoàn của Liên hiệp hội và phối hợp chặc chẽ với Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo nhằm xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và Hội nghị quán triệt nghị quyết TW cho đội ngũ trí thức qua đó lắng nghe, phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng của đội ngũ trí thức về phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà./.

                         Phạm Châu Hoành –TTK

 

 

Đ/c Nguyễn Bắc Việt làm việc với lãnh đạo của Liên hiệp hội tỉnh Ninh Thuận

 Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; Ban tổ chức tỉnh ủy; Ban tuyên giáo; Văn phòng tỉnh ủy.

            Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến hoạt động Hội; kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

            Qua ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự buổi làm việc, đ/c Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có kết luận sau:

1.      Thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội thành viên, tập hợp và phát triển hội viên. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN được triển khai; tham gia tư vấn, phản biện các đề án, dự án của tỉnh … Hoạt động nghiên cứu khoa học đã triển khai một số đề tài. Công tác thi đua đua khen thưởng, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện tốt; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến lực lượng trí thức trong các hội thành viên.

2.      Ghi nhận kết quả đạt được trên, cần lưu ý một số hạn chế, đó là: chưa làm tốt chức năng tập hợp.phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong tỉnh, một số hội thành viên hoạt động không hiệu quả. Công tác tư vấn, phản biện tham gia còn ít. Đảng đoàn chưa thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội thành viên.

3.      Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

-         Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ứng dụng và phát triển công nghệ; thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện các dự án, đề án quy mô cấp tỉnh.

-         Đổi mới phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh.

-         Tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, chủ động tạo nguồn lực tài chính cho hoạt động Liên hiệp hội và các hội thành viên.

-         Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng đoàn tại đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ , hội viên.

4.      Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và gắn kết với các hội thành viên.

5.      Kiện toàn Đảng đoàn của Liên hiệp hội và phối hợp chặc chẽ với Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo nhằm xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và Hội nghị quán triệt nghị quyết TW cho đội ngũ trí thức qua đó lắng nghe, phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng của đội ngũ trí thức về phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà./.

                         Phạm Châu Hoành –TTK

 

 

Đ/c Nguyễn Bắc Việt làm việc với lãnh đạo của Liên hiệp hội tỉnh Ninh Thuận

 Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; Ban tổ chức tỉnh ủy; Ban tuyên giáo; Văn phòng tỉnh ủy.

            Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến hoạt động Hội; kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

            Qua ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự buổi làm việc, đ/c Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có kết luận sau:

1.      Thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội thành viên, tập hợp và phát triển hội viên. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN được triển khai; tham gia tư vấn, phản biện các đề án, dự án của tỉnh … Hoạt động nghiên cứu khoa học đã triển khai một số đề tài. Công tác thi đua đua khen thưởng, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện tốt; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến lực lượng trí thức trong các hội thành viên.

2.      Ghi nhận kết quả đạt được trên, cần lưu ý một số hạn chế, đó là: chưa làm tốt chức năng tập hợp.phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong tỉnh, một số hội thành viên hoạt động không hiệu quả. Công tác tư vấn, phản biện tham gia còn ít. Đảng đoàn chưa thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội thành viên.

3.      Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

-         Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ứng dụng và phát triển công nghệ; thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện các dự án, đề án quy mô cấp tỉnh.

-         Đổi mới phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh.

-         Tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, chủ động tạo nguồn lực tài chính cho hoạt động Liên hiệp hội và các hội thành viên.

-         Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng đoàn tại đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ , hội viên.

4.      Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và gắn kết với các hội thành viên.

5.      Kiện toàn Đảng đoàn của Liên hiệp hội và phối hợp chặc chẽ với Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo nhằm xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và Hội nghị quán triệt nghị quyết TW cho đội ngũ trí thức qua đó lắng nghe, phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng của đội ngũ trí thức về phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà./.

                         Phạm Châu Hoành –TTK

 

 

Đ/c Nguyễn Bắc Việt làm việc với lãnh đạo của Liên hiệp hội tỉnh Ninh Thuận

 Ngày 07/8/2018, đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Cùng tham dự có ông Trần Quốc Nam, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; Ban tổ chức tỉnh ủy; Ban tuyên giáo; Văn phòng tỉnh ủy.

            Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến hoạt động Hội; kết quả thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

            Qua ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự buổi làm việc, đ/c Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy có kết luận sau:

1.      Thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức hội thành viên, tập hợp và phát triển hội viên. Công tác thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN được triển khai; tham gia tư vấn, phản biện các đề án, dự án của tỉnh … Hoạt động nghiên cứu khoa học đã triển khai một số đề tài. Công tác thi đua đua khen thưởng, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được thực hiện tốt; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đến lực lượng trí thức trong các hội thành viên.

2.      Ghi nhận kết quả đạt được trên, cần lưu ý một số hạn chế, đó là: chưa làm tốt chức năng tập hợp.phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trong tỉnh, một số hội thành viên hoạt động không hiệu quả. Công tác tư vấn, phản biện tham gia còn ít. Đảng đoàn chưa thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hội thành viên.

3.      Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tình hình mới, cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

-         Kiện toàn, củng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, ứng dụng và phát triển công nghệ; thực hiện tốt vai trò tư vấn, phản biện các dự án, đề án quy mô cấp tỉnh.

-         Đổi mới phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là lĩnh vực sáng tạo kỹ thuật trong tỉnh.

-         Tích cực đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, chủ động tạo nguồn lực tài chính cho hoạt động Liên hiệp hội và các hội thành viên.

-         Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng đoàn tại đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ , hội viên.

4.      Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và gắn kết với các hội thành viên.

5.      Kiện toàn Đảng đoàn của Liên hiệp hội và phối hợp chặc chẽ với Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban tuyên giáo nhằm xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và Hội nghị quán triệt nghị quyết TW cho đội ngũ trí thức qua đó lắng nghe, phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng của đội ngũ trí thức về phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà./.

                         Phạm Châu Hoành –TTK

 

 

Đ/c Nguyễn Bắc Việt làm việc với lãnh đạo của Liên hiệp hội tỉnh Ninh Thuận

 

hoanh
Số lượt đọc: 532 - Ngày cập nhật: 28/08/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
Designed by  Ninh Thuan Software