Hệ thống
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Đối tác
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2018

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN,

 NHI ĐỒNG TOÀN TỈNH LẦN THỨ 12 NĂM 2018

 

Căn cứ công văn số 927/LHHVN-VIFOTEC ngày 19/12/2017 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm  2018;

Căn cứ công văn số 5815/UBND – KTN ngày 02/12/2014 của UNND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018;

Xét đề nghị của Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018, gồm 12 Điều.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Ông, Bà trong Ban tổ chức Cuộc thi và các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG BAN

 - Như Điều 3;                                                                    

 - Lưu: VT.                                                                             

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                             Lê Kim Hùng

                                                              CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

    

THỂ LỆ

 CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

 TỈNH LẦN THỨ 12 NĂM 2018

( Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC, ngày 23/01/2018 của Trưởng ban tổ chức

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Ninh Thuận lần thứ 12 năm 2018

 
 

 

 

 

          Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

            Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2018 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời hướng các hoạt động của tuổi trẻ  vào các công việc hữu ích cho xã hội, giúp các em trao dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

            Cuộc thi là một hoạt động thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học và công nghệ của tuổi trẻ tỉnh nhà.

            Thông qua Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ tỉnh nhà phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình. Chọn lựa những sản phẩm, đề tài tiêu biểu tham dự Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2018.

          Điều 2. Các cơ quan tổ chức và phối hợp thực hiện

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ 12 năm 2018 do Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì tổ chức phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh là cơ quan thường trực Cuộc thi.

            Các cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

          Điều 3. Lĩnh vực dự thi.

            Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

            1. Đồ dùng dành cho học tập;

            2. Phần mềm tin học;

            3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

            4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

            5.  Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

          Điều 4. Đối tượng tham gia dự thi.

            Tất cả các thanh thiếu niên nhi đồng trong địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ 6 tuổi đến 19 tuổi đều có quyền tham gia dự thi (có ngày sinh từ 15/7/1999 đến 31/7/2012).

            Khuyến  khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, dân tộc ít người tham gia.

          Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đề tài/giải pháp dự thi.

            1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, không sao chép, có khả năng áp dụng vào thực tế.

            2. Đề tài/giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

            3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, robot, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực được nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

            Không được sử dụng các vật tư là rác thải y tế, vật liêu có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng, môi trường.

            4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

          Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi

            1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này.

            2. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đầu tiên có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất).

            3. Người dự thi có quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

            4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

            5. Người dự thi có thể tham gia nhiều đề tài/giải pháp dự thi.

          Điều 7. Hồ sơ dự thi.

            Mỗi đề tài/giải pháp dự thi phải làm 02 bộ hồ sơ; mỗi bộ gồm có:

            1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi theo mẫu quy định của Ban tổ chức.

            2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

            3. Bản thuyết minh đề tài/giải pháp dự thi, cần trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

            4. Ảnh: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4cm x 6cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau tấm ảnh.

            5. Bản sao giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân của người dự thi.

          Điều 8. Thời gian tổ chức

            - Thời gian: Từ  tháng 01/2018 đến tháng 6/2018;

            - Phát động Cuộc thi: Tháng 01/2018;

            - Đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/5/2018 (tính theo dấu bưu điện);

            - Tổ chức Tổng kết và trao giải: Tháng 6/2018.

          Điều 9. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

            Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Số 34, đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593.825568; Fax: 02593.822726. Email: lhhninhthuan@gmail.com

            Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình sẽ trả lại sau khi Cuộc thi kết thúc nếu người dự thi có yêu cầu.

          Điều 10. Giải thưởng

          - Giải nhất: Tiền thưởng 5.000.000 đồng/ 1 giải (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 02 giải.

            - Giải nhì: Tiền thưởng  3.000.000 đồng/ 1 giải (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 05 giải.

            - Giải ba: Tiền thưởng 2.000.000  đồng/ 1 giải  (kèm theo Cup và Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 10 giải.

            - Giải khuyến khích: Tiền thưởng 1.000.000 đồng/ 1 giải (kèm theo Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 05 giải.

            - Giải tập thể: Tiền thưởng 2.000.000 đồng/ 1 tập thể (kèm theo Giấy khen của Ban tổ chức Cuộc thi). Số lượng tối đa: 03 giải

            Nếu giải pháp đạt giải có nhiều tác giả tham gia (không quá 5 người) thì Giấy khen dành cho giải pháp sẽ được cấp riêng cho các cá nhân đồng tác giả và có giá trị như nhau, tiền thưởng của giải được chia cho các cá nhân đồng tác giả, Cup lưu niệm được giao cho thí sinh có tỷ lệ phần trăm đóng góp cao nhất trong đề tài dự thi .

            Ban tổ chức Cuộc thi sẽ có khen thưởng (giấy khen, tiền thưởng) cho: Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi; Cá nhân và đơn vị tích cực vận động có nhiều giải pháp dự thi và đạt hiệu quả cao.

            Đối với các tác giả có giải pháp đạt giải cao ( giải nhất, nhì), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề xuất UBND tỉnh klhen thưởng trong phong tráo” Phát huy Sáng kiến kỹ thuật của Tỉnh năm 2018”.

          Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

            Khi các mô hình, sản phẩm dự thi đạt giải cao có khả năng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…). Ban tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ để được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

          Điều 12. Điều khoản thi hành

            Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra Quyết định ban hành.

            Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý thì Ban Tổ chức sẽ tổng hợp góp ý, xem xét, sửa đổi phù hợp với điều kiện thực tế./.

                                                                                                TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

             Lê Kim Hùng

                                                                                          CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

 

 

BTC
Số lượt đọc: 371 - Ngày cập nhật: 16/05/2018
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: SỐ 34,ĐƯỜNG 16/4, TP.PR-TC, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 068.3825568

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH LHH NHIỆM KỲ II ( 2014-2019 )

 

STT

HỌ

TÊN

Năm sinh

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, cơ quan

Chức vụ BCH

Số ĐT

01

Phạm Văn

A

1952

X

Cử nhân Luật

Chủ tịch Hội Luật gia,

 

PCT, UVTV, TB KiểmTra

0982.841952

02

Lê Trần

An

1962

Không

CĐ nông nghiệp

PCT Hội Làm vườn

UV BCH

0918.352065

03

Phạm Thanh

Bình

1972

X

Cử nhân Kinh tế

PGĐ Trung tâm KC và XTTM , UV BCH HH Nho

UV BCH

0913.882825

04

Phan Tấn

Cảnh

1971

X

Kỹ sư Xây dựng

GĐ Sở XD, Chủ tịch Hội XD

UV BCH

0913.709897

05

Huỳnh Cao

Đài

1959

X

Thạc sĩ Kinh tế

Phó Giám đốc Sở Tài chính

UV BCH, UV Ban KT

0913.882098

06

Thái Đức

Dũng

1953

X

Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn

Trưởng khoa KTDL trường TC Việt Thuận

UV BCH

0902.175475

07

Châu Thị Thanh

1977

X

Th sĩ QLHCC, CN kinh tế,CN Anh văn

Giám đốc Sở Nội vụ

UV BCH

0949.973199

08

Huỳnh Xuân

Hải

1963

X

Cử nhân Xây dựng Đảng

PP Đoàn thể & các Hội, Ban DV Tỉnh ủy

UV BCH

0984115175

09

Trịnh Minh

Hoàng

1979

x

Thạc sĩ Lâm Sinh

PGĐ Sở NN&PTNT

UV BCH

0908.172247

10

Phạm Châu

Hoành

1954

X

Cử nhân Sinh học

TTK kiêm CVP LHH

TTK, UVTV

0913.641324

11

Lê Chí

Hùng

1958

X

Cử nhân Kinh tế

PGĐ  Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp NT, PGĐ Tr tâm Dưỡng sinh

UV BCH

0913.930211

12

Lê Kim

Hùng

1960

X

Kỹ sư Cơ khí , Cử nhân Hành chánh

GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch LHH

Chủ tịch, UVTV

0913.930362

13

Trần Tuấn

Hùng

1946

X

Dược sĩ CK 1

Chủ tịch Hội Dược học

 

UV BCH

0913.930463

14

Dương Ngọc

Hưng

1955

X

Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp

Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch Hội Tin học.

UV BCH

0982.892222

15

Phạm Thanh

Hưng

1980

X

Cử nhân Quản lý Dự án

Phó phòng QLCNCN Sở KH&CN

UV BCH

0944.363797

16

Huyền

1972

X

CN Hành chính, Kỹ sư QLĐĐ

PGĐ Sở TN&MT

UV BCH

0913.646084

17

Bùi Văn

Kỳ

1964

X

Dược sĩ CK 1

Phó Giám đốc Sở Y tế

 

UV BCH, UV Ban KT

0913.882247

18

Đỗ Hồng 

Kỳ

1959

X

CN kinh tế kỹ thuật

PCT Hội Nông dân tỉnh

UV BCH

0909.980107

19

Huỳnh Văn

Lâu

1959

X

Cao học Vật lý

Phó Ban TG Tỉnh ủy

UV BCH

0918.560521

20

Bùi Văn

Lộc

1960

X

Cử nhân TDTT

PGĐ Sở VH, TT&DL

UV BCH

0683.520088

21

Trần Đình 

Minh

1963

X

Kỹ sư Xây dựng

GĐ Công ty TNHH SX-TM&XD Nam Thành

UV BCH

0903616205

22

Nguyễn Thị

Nhàn

1965

X

Cử nhân Điều dưỡng

Chủ tịch Hội Điều dưỡng

UV BCH

0945.204093

23

Lê Văn

Phong

1966

X

Cử nhân chính trị

PCT UB MTTQVN tỉnh

UV BCH

0913.930303

24

Lương Hồng

Sơn

1956

X

Cử nhân Toán

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

UV BCH

0913.882153

25

Nguyễn Đức

Thanh

1962

X

Cử nhân Kinh tế

Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

UV BCH

 

0168.4733255

26

Đỗ Trung

Thu

1950

X

Cao học Hóa học

PCT Thường trực LHH

PCT TT LHH, UVTV

0913.785587

27

Lê Trọng

Tình

1957

X

Tiến sĩ Nông nghiệp

Phó Viện trưởng Viện NCCB &PTNN Nha Hố

UVTV

0913.162731

28

Đào Ngọc

Toại

1947

x

Kỹ sư Thủy lợi

Giảng viên ĐH Thủy lợi, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Hoàng Long

UV BCH

0913.930330

29

Võ Đức

Triều

1968

X

Kỹ sư Trắc địa

Giám đốc Sở GTVT

 

UV BCH

0913.764802

30

Trần Quang 

Truyền

1982

X

Cử nhân Toán Tin

PCT Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

UV BCH

0949966275

31

Bùi Đức

1961

X

Tiến sĩ QLGD

HT Trường CĐ nghề Ninh Thuận

UV BCH

0913.882206

32

Lê Anh

Tuấn

1963

X

Tiến sĩ  Toán

PHT phụ trách Trường CĐSP, PHT Phân hiệu ĐHNL Ninh Thuận

UV BCH

0918.441567

33

Vũ Minh

Tuyên

1959

X

Thạc sĩ Kinh tế

PGĐ Sở KH&ĐT

UV BCH

0913.117972

34

Bùi Thị Anh

Vân

1960

X

Thạc sĩ Nông nghiệp

PGĐ Sở NN&PTNT, Chủ tịch Hội Nghề Cá

UV BCH

0913.646052

35

Lê Ngọc

Vân

1955

X

Cao đẳng

PCT Hội Đông Y

UV BCH

0958.108949

                   

 

 

Designed by  Ninh Thuan Software